Privacybeleid

Wij begrijpen dat het beschermen van uw persoonlijke informatie belangrijk is. Dit Privacybeleid zet onze inzet uiteen voor het beschermen van de privacy van persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins door ons wordt verzameld bij het aanbieden van onze producten en website aan u (Diensten). Dit Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze site ongeacht de wijze waarop u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de site, inclusief toegang via mobiele apparaten of tablets. Het beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de site bezoekt of een aankoop doet op de site. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

In dit Privacybeleid bedoelen we, ons of CookingTotem en een van onze gerelateerde entiteiten, zoals hieronder uiteengezet. De volgende entiteit is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de site:

MB e-marketing b.v.
Kwaadeindstraat 87
5041JK Tilburg
Nederland
KVK: 78081289 
support@cookingtotem.com

De informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie: is informatie of een mening, al dan niet waar en al dan niet vastgelegd in een materiële vorm, over een persoon die geïdentificeerd of redelijkerwijs identificeerbaar is. De soorten persoonlijke informatie die wij over u kunnen verzamelen omvatten

 • Uw naam
 • Afbeeldingen van u, als u die met ons deelt
 • Uw contactgegevens, inclusief e-mailadres, straatadres en/of telefoonnummer
 • Uw creditcard- of betalingsgegevens (via onze externe betalingsverwerker)
 • Informatie die u ons verstrekt via klantenenquêtes
 • Details over producten en diensten die wij aan u hebben geleverd en/of waarnaar u Hebt geïnformeerd, en onze reactie aan u;
 • Wanneer u heeft gekozen voor de voorwaarden van ons Outbound Marketing Programma of een aankoop heeft gedaan op onze Site, de gegevens van uw winkelwagen en/of producten die u van ons heeft gekocht;
 • Uw browsersessie en geo-locatiegegevens, apparaat- en netwerkinformatie, statistieken over paginaweergaven en sessies, acquisitiebronnen, zoekopdrachten en/of browsegedrag
 • Informatie over uw toegang tot en gebruik van onze diensten, onder meer door het gebruik van internetcookies, uw communicatie met onze online diensten, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van uw internet service provider;
 • Aanvullende persoonlijke informatie die u direct of indirect aan ons verstrekt via uw gebruik van onze services, bijbehorende applicaties, bijbehorende social media platforms en/of accounts waarvan u ons toestaat informatie te verzamelen; en alle andere persoonlijke informatie die door ons wordt gevraagd en/of door u of een derde partij wordt verstrekt.

Wij kunnen deze soorten persoonlijke informatie rechtstreeks van u of van derden verzamelen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen en verwerken wanneer wij over een rechtmatige grondslag beschikken. Dit omvat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op basis van uw toestemming, de uitvoering van een contract met u en/of onze legitieme belangen. Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken voor de volgende doeleinden

 • om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze diensten, inclusief om de levering en aflevering van goederen die via onze site zijn gekocht mogelijk te maken;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren;
 • voor het bijhouden van interne gegevens, administratieve doeleinden, facturering en factureringsdoeleinden;
 • om u locatiegebonden services aan te bieden (zoals radius zoeken en andere content die gepersonaliseerd is op basis van uw algemene locatiegegevens)
 • voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, waaronder het exploiteren en verbeteren van onze Services, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media-platforms
 • om promoties en wedstrijden uit te voeren en/of u extra voordelen aan te bieden voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn
 • om u te bellen of een bericht te sturen voor gerichte marketing- en feedbackdoeleinden, als u hebt gekozen voor de algemene voorwaarden van ons Outbound Marketingprogramma;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen; en voor elk ander doel waarvoor de informatie werd verzameld.

Als u minderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, dient u onze services of site niet te gebruiken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen die jonger zijn dan de meerderjarige leeftijd. Als we er achter komen dat iemand onder deze leeftijd ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.

Uw persoonlijke informatie zal:

 • veilig worden verwerkt en op een manier die bescherming biedt tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
 • alleen worden verzameld voor de specifieke doeleinden die we hebben geïdentificeerd in de "verzameling en gebruik van persoonlijke informatie" clausule hierboven en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden die we hebben geïdentificeerd;
 • up-to-date worden gehouden, waar het mogelijk is en binnen onze controle ligt om dit te doen (laat het ons weten als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren); en worden bewaard in een vorm die ons in staat stelt u te identificeren, maar alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te vervullen, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de geschikte bewaarperiode voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken, of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, webhosting en servers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • Shopify, om de online winkel op onze Site aan te drijven. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonsgegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy;
 • onze werknemers, contractanten en/of gerelateerde entiteiten;
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakelijke partners;
 • sponsors of promotors van promoties of wedstrijden die wij organiseren;
 • iedereen aan wie ons bedrijf of onze activa (of een deel daarvan) worden of (te goeder trouw) kunnen worden overgedragen;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd;
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en ordehandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met lopende of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u.

Openbaarmaking in het buitenland: Wanneer wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden die hierboven zijn genoemd, kunnen deze derden persoonlijke informatie in het buitenland opslaan, overdragen of openen. Op verzoek kunnen wij u een lijst verstrekken van de derde partijen die wij gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Tenzij wij uw toestemming vragen en ontvangen voor een buitenlandse bekendmaking van uw persoonlijke informatie, zullen wij uw persoonlijke informatie alleen bekendmaken aan landen met wetten die uw persoonlijke informatie beschermen op een manier die in wezen gelijk is aan de Europese privacybeginselen en/of zullen wij de stappen nemen die in de omstandigheden redelijk zijn om van de buitenlandse ontvangers te eisen dat zij uw persoonlijke informatie beschermen.

Uw rechten en de controle over uw persoonlijke informatie

Toegang, wissen en gegevensoverdraagbaarheid: U kunt het recht hebben om details op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, of om te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij over u bewaren wissen, of dat wij deze informatie overdragen aan een derde partij.

Klachten: Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie zijn omgegaan, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details van de klacht. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met de relevante autoriteit.

Correctie: Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Informatie van derden: Als bij ons als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Bezwaar maken tegen verwerking: U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen of het algemeen belang. In dat geval moeten wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te kunnen gaan met de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Beperking van de verwerking: U kunt het recht hebben om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonsgegevens; (ii) u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u ons nodig heeft om de persoonsgegevens uitsluitend te bewaren ten behoeve van een juridische claim; of (iv) wij bezig zijn met de behandeling van uw bezwaar in verband met de verwerking op basis van legitieme belangen.

Uitschrijven: Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. U kunt zich ook uitschrijven uit onze e-maildatabase of afmelden voor marketingcommunicatie door gebruik te maken van de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.

Uw keuze: Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Als u persoonlijke informatie aan ons verstrekt, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van onze diensten.

Opslag en beveiliging

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de persoonlijke informatie te beveiligen en te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies en ongeoorloofde toegang, wijziging en openbaarmaking.

Wij kunnen de veiligheid van informatie die via het Internet naar of door ons wordt verzonden, niet garanderen. De overdracht en uitwisseling van informatie geschiedt op uw eigen risico. Hoewel wij maatregelen nemen om ongeoorloofde bekendmaking van informatie te voorkomen, kunnen wij u niet verzekeren dat de door ons verzamelde persoonlijke informatie niet zal worden bekendgemaakt op een wijze die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Cookies en webbakens

We kunnen van tijd tot tijd cookies gebruiken op onze online diensten. Cookies zijn tekstbestanden die in de browser van uw computer worden geplaatst om uw voorkeuren op te slaan. Cookies op zichzelf vertellen ons niet uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie. Ze stellen derde partijen, zoals Google en Facebook, echter wel in staat om onze advertenties op uw sociale en online media feeds te laten verschijnen als onderdeel van onze retargeting campagnes. Indien en wanneer u ervoor kiest om onze online diensten te voorzien van persoonlijke informatie, kan deze informatie worden gekoppeld aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie.

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze online diensten.

We kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van web beacons op onze website. Web beacons (ook bekend als Clear GIF's) zijn kleine stukjes code die op een webpagina worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker te monitoren en gegevens te verzamelen over het bekijken van een webpagina door de bezoeker. Webbakens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de gebruikers te tellen die een webpagina bezoeken of om een cookie af te geven aan de browser van een bezoeker die de pagina bekijkt.

Wij kunnen Google Analytics gebruiken om gegevens te verzamelen en te verwerken. Om te weten te komen hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of toepassingen van derden gebruikt, kunt u www.google.com/policies/privacy/partners/ raadplegen of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan gebruiken. 

Koppelingen naar andere websites

Onze services kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over die websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan die websites. Deze websites vallen niet onder dit Privacybeleid.

Reclame gerelateerde derde partijen

In termen van derden, gebruiken wij Shopify om de online winkel op onze site aan te drijven. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.

We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gerichte reclame

Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame via de onderstaande links: 

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads  

Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous  

Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Bovendien kunt u zich voor sommige van deze diensten afmelden door het afmeldingsportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/. Houd er rekening mee dat we de gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken van onze Site niet wijzigen wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien.

Hoe stopt u met het ontvangen van communicatie van ons

Om te stoppen met het ontvangen van e-mailcorrespondentie van ons, klikt u op de link in de e-mailcommunicatie om u af te melden.

Om te stoppen met het ontvangen van SMS communicatie van ons antwoord op elke SMS met het woord "STOP".

Om uw gegevens uit onze marketing- en communicatiedatabases te verwijderen, stuurt u een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming die in punt 3 hierboven wordt genoemd.

Wijzigingen

Wij kunnen, op elk moment en naar eigen goeddunken, dit privacybeleid wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen als wij dit privacybeleid wijzigen, door contact met u op te nemen via de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Een gewijzigd privacybeleid is van kracht zodra wij u van de wijziging op de hoogte hebben gesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming en contact

In de landen waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, hebben wij functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld om toe te zien op de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die voor uw land verantwoordelijk is. Details over de relevante gegevensbescherming zijn:

E-mail privacyfunctionaris: support@cookingtotem.com

Voor vragen of mededelingen kunt u contact opnemen met de bovengenoemde privacyfunctionars.